+01 532 485 283

sale@orgifarm.com

Free shipping for all orders over $75.00

Language: Currency:

Zásady zpracování osobních údajů


Společnost Mamachick s.r.o., IČ: 54636736, DIČ: 2121757022, zapsaná v OR Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, vložka č.1 161768/B (dále jen Mamachick s.r.o.), přísně chrání všechny osobní údaje, se kterými přichází do styku a nakládá s nimi jako s přísně důvěrnými informacemi. Mamachick s.r.o. také respektuje a chrání soukromí každého návštěvníka webových stránek www.mamachick.cz.

Mamachick s.r.o., je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679) provozovatelem Vašich osobních údajů, tzn. shromažďuje, uchovává, využívá či jinak zpracovává Vaše osobní údaje.

Účely, pro které jsou Vaše osobní údaje zpracovávány jsou taxativně vyjmenovány níže v jednotlivých případech poskytnutí osobních údajů.

1. Účely zpracování osobních údajů

Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, číslo účtu, popř. telefon bezpodmínečně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží).

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) bezpodmínečně potřebujeme, abychom Vám vyhověli v zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání informačních e-mailů

Vaše osobní údaje (e-mail, popřípadě jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních nabídek. Jste-li naším zákazníkem, jednáme tak z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Zpětný kontakt
Kontaktní formulář se žádostí o zpětný kontakt, kvůli navázání obchodní spolupráce nebo z jiného důvodu. Zpracujeme nezbytné údaje, abychom Vás mohli kontaktovat (oprávněný zájem Mamachick s.r.o.).

Fotografická dokumentace, reference

Jen na základě Vašeho souhlasu můžeme použít Vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než Váš udělený souhlas odvoláte. Ten můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

2. Cookies

Při procházení našich webových stránek www.mamachick.cz zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte az které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem provozovatele, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout lepší služby.

Naše webové stránky www.mamachick.cz lze procházet i v režimu, který neumožňuje sbírat osobní údaje. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

3. Typy osobních údajů a účel jejich využití

Jméno a příjmení – poskytování služeb, plnění smlouvy, vedení účetnictví, zpětný kontakt, marketing – zasílání informačních e-mailů.

E-mail – poskytování služeb, plnění smlouvy, vedení účetnictví, zpětný kontakt, marketing – zasílání informačních e-mailů.

Telefonní číslo – poskytování služeb, plnění smlouvy, vedení účetnictví, zpětný kontakt, marketing – zasílání informačních e-mailů.

Číslo účtu – poskytování služeb, plnění smlouvy, vedení účetnictví.

IČO, DIČ – poskytování služeb, plnění smlouvy, vedení účetnictví.

Cookies, IP adresy – online marketingové aktivity, internetová reklama, úprava webových stránek, komunikace na sociálních sítích.

4. Newsletter

Pokud udělíte Mamachick s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru, je tento souhlas dobrovolný a můžete jej kdykoli písemně, nebo prostřednictvím odkazu v e-mailu odvolat. Souhlas je poskytnut do doby jeho odvolání a nemá žádný vliv na jiné závazky Mamachick s.r.o.

5. Osobní údaje třetích stran

Osobní údaje třetích stran jako například cookies, IP adresy návštěvníků webových stránek našich klientů a jejich zákazníků, popřípadě jiné osobní údaje, které Mamachick s.r.o. obdrží od svých zákazníků a a jiných fyzických a právnických osob jsou zpracovány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje využije Mamachick s.r.o. za účelem plnění smlouvy s obchodními partnery.

6. Příjemci osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou ve společnosti Mamachick s.r.o. zpracovány pouze oprávněnými zaměstnanci pro zpracování osobních údajů, případně dalším smluvním zprostředkovatelem osobních údajů. Všechny údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutné míře k zajištění naplnění jednotlivých účelů zpracování.

7. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po nezbytnou dobu pro zajištění účelu poskytnutí osobních údajů, nebo po dobu po kterou je společnost Mamachick s.r.o. povinná údaje uchovávat na základě platných právních předpisů, nebo na dobu na kterou jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů.

8. Práva poskytovatelů osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat informace o tom, zda Mamachick s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, máte právo k Vašim osobním údajům získat přístup. První žádost o poskytnutí kopie Vašich osobních údajů je bezplatná. Za každou další bude Mamachick s.r.o. účtovat přiměřený poplatek.

Právo na opravu

Pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje, které společnost Mamachick s.r.o. jsou nepravdivé nebo nepřesné, máte právo požadovat opravu těchto údajů. Mamachick s.r.o. přistoupí k opravě v rámci možností bez zbytečného odkladu.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě zájmu máte právo požádat o omezení doby zpracování osobních údajů a omezení typu zpracovávaných údajů.

Právo na výmaz

Máte právo požádat o výmaz vašich osobních údajů, které Mamachick s.r.o. zpracovává. Vaše údaje Mamachick s.r.o. v rámci technických možností neprodleně vymaže:

  • nepřetrvává důvod, pro který byly údaje zpracovávány,
  • neexistují oprávněné důvody pro zpracování Vašich údajů,
  • zpracování Vašich údajů nevyžaduje platná legislativa (např. daňový zákon),
  • nebo to Mamachick s.r.o. ukládá zákonná povinnost.

Právo na přenesení údajů

Máte právo požádat o přenesení Vašich osobních údajů třetí straně. V případě, že neexistuje zákonné omezení, nebo tím nebudou dotčena práva třetích stran, tak Mamachick s.r.o. této žádosti vyhoví neprodleně v rámci technických možností.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů společností Mamachick s.r.o.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů společností Mamachick s.r.o. na Úřad na ochranu osobních údajů SR (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27).

V případě jakýchkoli otázek a žádostí souvisejících s obecnými ustanoveními na ochranu osobních údajů (GDPR), nás neváhejte kontaktovat na mamachicksk@gmail.com. Mamachick s.r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem zpracovat Vaše osobní údaje za účelem odpovědi na dotazy a žádosti.

Tato ustanovení nabývají účinnosti 13.10.2020.

Razítko na oblečení od MAMACHICK je ten nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak označit oblečení vašich ratolestí do školky, školy či do tábora.

©2021 Mamachick. Všechna práva vyhrazena.

Váš košík

Žádné produkty v košíku.

Free shipping on all orders over $75
Hit Enter to search or Esc key to close